Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 mruse nr 28 "Tallinna jtmehoolduseeskiri" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 07.03.2013 mrus number 16 [RT IV, 15.03.2013, 2]
Justumine:18.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:18.03.2013 - ... [RT IV, 15.03.2013, 2]
Mrkus: Mruse 1 punkt 38 justub 1. jaanuaril 2014

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 7. mrts 2013 nr 16

Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 mruse nr 28 „Tallinna jtmehoolduseeskiri“ muutmine

Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 like 1 p-de 365 ja 366 alusel.

1. Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 mruses nr 28 „Tallinna jtmehoolduseeskiri“ tehakse jrgmised muudatused:

1) mruse preambul muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 like 1 p-de 365 ja 366 alusel.“;

2) paragrahvi 2 liget 1 tiendatakse punktiga 9 jrgmises snastuses:

„9) koosklastab enne pakendipunkti asukoha mramist teemaale asukoha teemaa valitsejaga;“;

3) paragrahvi 2 lige 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(3) Transpordiamet koosklastab jtmemahuti ajutise paigutamise tnavale (nt ehitus- ja remonttde tegemisel, suurjtmete kogumisel vms toimingul) ning annab jtmevaldajale koosklastuse jtmemahuti paigutamiseks linnamaale.“;

4) paragrahvi 2 lige 4 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(4) Kommunaalamet korraldab hissidukipeatusesse vajalikul hulgal jtmemahutite paigutamise ning tagab nende regulaarse thjendamise ja nende mbruse korrasoleku.“;

5) paragrahvi 2 like 5 punkt 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„2) teostab jrelevalvet korraldatud jtmeveoga seotud ksimustes;“;

6) paragrahvi 2 like 5 punkt 8 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„8) korraldab ldkasutatavasse parki, haljasalale ja randa vajalikul hulgal jtmemahutite paigutamise ning tagab nende regulaarse thjendamise ja nende mbruse korrasoleku;“;

7) paragrahvi 2 like 5 punkt 9 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„9) esitab Tallinna Keskkonnaametile ettepanekud linnaosa haldusterritooriumile paigutatava tagatisrahata pakendi jtmete pakendipunkti asukoha, kogumismahutite miinimumarvu ja -mahu ning thjendamissageduse kohta;“;

8) paragrahvi 2 like 5 punkt 10 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„10) koosklastab probleemtoodete avalike kogumispunktide asukohad, nuded kogumispunktile ja paigutamise tingimused;“;

9) paragrahvi 2 liget 5 tiendatakse punktiga 11 jrgmises snastuses:

„11) annab jtmevaldajale koosklastuse jtmemahuti paigutamiseks linnamaale.“;

10) paragrahvi 3 like 1 punkt 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„6) jtmevedaja on teenuste kontsessiooni vi teenuste riigihanke korras valitud isik, kes osutab jtmevaldajatele oma nimel vi Tallinna linna eest Tallinna linnaga slmitud hankelepingu alusel korraldatud jtmeveo teenust kindlaksmratud jtmeliikide osas ja jtmeveopiirkonnas;“;

11) paragrahvi 3 like 1 punkt 9 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„9) pakendipunkt on pakendiettevtja vi taaskasutusorganisatsiooni hallatav avalik pakendite vi pakendijtmete mahutite komplekt, mis on meldud tasuta kasutamiseks kigile Tallinna haldusterritooriumil viibivatele isikutele. Pakendipunktis on vhemalt kolm eri liiki jtmete kogumiseks meldud mahutit;“;

12) paragrahvi 3 like 1 punkti 11 esimene lause muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„suurjtmed on jtmed, mida kaalu vi mahu tttu ei ole vimalik paigutada mahutisse, nagu mbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid, julukuused jms, mis on paigutatud mahuti krvale ravedamise eesmrgil.“;

13) paragrahvi 3 liget 1 tiendatakse punktiga 12 jrgmises snastuses:

„12) jtmeveoleping on jtmevaldajale korraldatud jtmeveo teenuse osutamise leping, mis on slmitud kas jtmevaldaja ja jtmevedaja vi jtmevaldaja ja Tallinna linna vahel;“;

14) paragrahvi 3 liget 1 tiendatakse punktiga 13 jrgmises snastuses:

„13) jtmekitlusleping on jtmete kitlemise leping, mis on slmitud kas jtmevaldaja ja jtmekitleja vi jtmevaldaja ja jtmevedaja vahel ning mis reguleerib jtmete kitlemist piirkonnas, kus jtmevedu ei ole korraldatud, vi selliste jtmete kitlemist, mis ei ole korraldatud jtmeveoga hlmatud.“;

15) paragrahvi 4 like 2 punkt 5 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„5) biolagundatavad kgi- ja sklajtmed (20 01 08);“;

16) paragrahvi 4 lige 7 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(7) Kodumajapidamises tekkinud suurjtmeid on elanikel vimalus le anda jtmejaamades, mis asuvad jtmevaldajast maksimaalselt 15 km kaugusel.“;

17) eeskirja tiendatakse paragrahviga 41:

„ 41. Jtmekava koostamine

(1) Tallinna Keskkonnaameti nudmisel on Tallinna haldusterritooriumil tegutsevad isikud (sh haiglad), asutused ja tootjate hendused kohustatud koostama ja esitama jtmehoolduse arendamist ksitleva jtmekava, kui see on vajalik kohaliku omavalitsuse ksuse jtmekava koostamiseks vi ajakohastamiseks.

(2) Jtmekava peab sisaldama:

1) andmeid kavaga hlmatud territooriumil tekkivate jtmete liigi, koguse ja pritolu kohta ning hinnangut jtmevoogude muutumisele tulevikus;

2) olemasolevate jtmete kogumisssteemide kirjeldust ning levaadet suurematest krvaldamis- ja taaskasutamisrajatistest;

3) levaadet vanali, ohtlike jtmete ja muude selliste jtmevoogude kitlemisest, mille kohta on Euroopa Liidus kehtestatud eraldi regulatsioon;

4) hinnangut uute jtmekogumisssteemide rajamise, olemasolevate jtmerajatiste sulgemise, uute jtmerajatiste infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajaduse hinnangut;

5) uute jtmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse korral andmeid tulevaste krvaldamis- ja taaskasutamisrajatiste asukoha ning nende vimsuse kohta;

6) ldise jtmekitluspoliitika kirjeldust, sealhulgas kavandatavate jtmekitlustehnoloogiate ja -meetodite vi -poliitika levaadet nende jtmete puhul, mille kitlemiseks on vaja vtta erimeetmeid;

7) jtmekitlusega seotud organisatsiooniliste aspektide levaadet, sealhulgas jtmekitlusega tegelevate avalik-iguslike ja eraiguslike isikute vahelise vastutuse jaotuse kirjeldust;

8) ldsusele vi kindlale tarbijarhmale suunatud teadvustamis- ja teavitamiskampaaniate kasutamise levaadet;

9) andmeid minevikus saastunud jtmekrvaldamiskohtade ning nende korrastamiseks vetavate meetmete kohta;

10) jtmekava rakendamisest keskkonnale avalduva mju kirjeldust.“;

18) paragrahvi 5 like 2 punkt 5 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„5) omama vi rima piisavas koguses eeskirja nuete kohaseid hismahuteid vi segaolmejtmete ja liigiti kogutavate taaskasutatavate jtmete mahuteid (sh jtmekotte). Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nuetele. hismahutit on lubatud kasutada ksnes hise uealaga korter- ja ridaelamutes vi krvuti asetsevatel kinnistutel tekkivate jtmete kogumiseks, olenemata kinnistute sihtotstarbest. hismahuti suurus peab vastama tegelikkuses tekkivatele jtmekogustele ja hismahutina ei ole lubatud kasutada jtmekotti. hismahuti kasutamine tuleb koosklastada Tallinna Keskkonnaametiga;“;

19) paragrahvi 5 liget 2 tiendatakse punktiga 8 jrgmises snastuses:

„8) tagama jtmemahuti kttesaadavuse thjenduspeval, sh lukustatud mahuti, uste ja vravate avamise.“;

20) paragrahvi 5 lige 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(3) Korterelamutega aladel, kus elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnnistud, tohib jtmemahuteid paigutada vljapoole kinnistu piiri ainult vastava kinnistu omanikuga koosklastatult. Linnamaale jtmemahuti paigutamine on lubatud ksnes linnaosa valitsuse loal ja tingimustel.“;

21) paragrahvi 6 like 5 punkt 7 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„7) probleemtooteid, sh romusidukeid ja nende osi, kaasa arvatud vanarehvid, elektroonikaromusid ja nende osi, patareisid ja akusid;“;

22) paragrahvi 6 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Segaolmejtmete mahutisse tuleb jtmed, sh kergesti riknevad, haisvad ja lendlevad jtmed (nt jahtunud tuhk, tnavaphkmed, kassiliiv, koerte vljaheited), panna pakitult.“;

23) paragrahvi 6 tiendatakse likega 7 jrgmises snastuses:

„(7) Paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning klaasijtmete liigiti kogumine peab olema Tallinna haldusterritooriumil korraldatud hiljemalt 1. jaanuariks 2015, kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav.“;

24) paragrahvi 7 lige 3 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 7 lige 4 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(4) Vhem kui 10 korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul ja korraldatud jtmeveo vanalinna piirkonnas ei pea olema biolagunevate jtmete mahutit juhul, kui kinnistul on segaolmejtmete mahuti ja seda thjendatakse vhemalt ks kord ndalas. ksikelamu kinnistul ei pea olema biolagunevate jtmete mahutit juhul, kui biolagunevad aia- ja haljastujtmed kogutakse liigiti ning kompostitakse eeskirja 14 kohaselt samal kinnistul.“;

26) paragrahvi 7 tiendatakse likega 6 jrgmises snastuses:

„(6) Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, tuleb paberit ja kartongi ning biolagunevaid jtmeid koguda liigiti. Lhtuvalt tekkivate jtmete kogusest peavad kinnistul olema jrgmised mahutid:

1) paberi- ja kartongimahuti, kui jtmeid tekib ndalas enam kui 20 kg;

2) biolagunevate jtmete mahuti, kui jtmeid tekib ndalas enam kui 20 kg vi kui kinnistul tegutseb vhemalt 25 istekohaga toitlustusettevte, sh restoran vi muu samalaadne toiduteenust pakkuv ettevte, vi lasteaed, kool vi haigla, milles on vhemalt 112 kohta.“;

27) paragrahvi 7 tiendatakse likega 7 jrgmises snastuses:

„(7) hismahuti thjendamise sagedus ja mahuti suurus sltub seda kasutavate korterite arvust ja kinnistutel ndalas tekkivast jtmekogusest.“;

28) paragrahvi 8 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Elektri- ja elektroonikaseadmed (sh klmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja telerid) ning neist tekkinud jtmed tuleb koguda muudest jtmetest eraldi ning viia kogumispunkti vi jtmejaama vi uue toote ostmise korral turustaja mgikohta. Tootja on kohustatud tagama enda valmistatud, edasimdud vi sisseveetud probleemtootest tekkivate jtmete tasuta kogumise ja taaskasutamise vi krvaldamise. Enne probleemtoote suhtes kohalduvate tootja kohustuste tekkimist turule lastud probleemtoodetest tekkinud jtmete (endisaegsed jtmed) jtmehoolduse tagamise ning selle finantseerimise kohustused lasuvad tootjatel, kes vastavate probleemtoodete jtmeteks muutmise ajal turul tegutsevad, proportsionaalselt nende osaga seda tpi probleemtoodete turul.“;

29) paragrahvi 8 lige 4 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(4) Vanarehvid tuleb le anda tootja vi tootjavastutusorganisatsiooni mratud kogumiskohta vi jtmejaama vi uue rehvi ostmise korral turustaja mgikohta vi rehviettevtjale. Jtmejaamas vetakse vanarehve vastu ksnes fsilistelt isikutelt. Rehvi tootja jtmeseaduse 23 like 15 mistes on kohustatud korraldama enda valmistatud, edasimdud vi sisseveetud rehvidest tekkivate jtmete tasuta vastuvtmise.“;

30) paragrahvi 8 lige 5 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(5) Romusiduk tuleb le anda tootja vi tema esindaja mratud kogumiskohta vi jtmeloa ja ohtlike jtmete kitluslitsentsiga vanametalli kogumiskohta.“;

31) paragrahvi 8 lige 7 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(7) Probleemtoodete avalike kogumispunktide asukohad, nuded kogumispunktile ja paigutamise tingimused koosklastab tootja vi tootjavastutusorganisatsioon linnaosa valitsusega.“;

32) paragrahvi 8 tiendatakse likega 9 jrgmises snastuses:

„(9) Tootja ja tootjavastutusorganisatsioon on kohustatud probleemtoote kasutajale tegema turustajate kaudu kttesaadavaks teabe, kuhu saab probleemtootest tekkinud jtmed tagastada (asukohad ja kontaktandmed). Teave tagastamiskohtadest peab olema piisavalt suurel (vhemalt 210 297 mm) lehel hsti loetavas kirjas kigile mgikoha klastajatele nhtaval kohal.“;

33) paragrahvi 8 tiendatakse likega 10 jrgmises snastuses:

„(10) Tootja ja tootjavastutusorganisatsioon on kohustatud korraldama ksi vi koosts teiste tootjatega vhemalt kord aastas teabekampaaniaid, sealhulgas leriigilisi teabekampaaniaid, meediakanalite, leriigilise levikuga ajalehtede, ajakirjade vi muude ldsusele kttesaadavate vimaluste kaudu, et teavitada probleemtoote kasutajaid sellest tekkinud jtmete kogumise ja kitlemise vimalustest. Tallinna haldusterritooriumil lbi viidav vi tallinlastele suunatud teabekampaania korraldamine tuleb koosklastada Tallinna Keskkonnaametiga.“;

34) paragrahvi 9 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Ohtlikke jtmeid vib koguda ja vedada isik, kellele Keskkonnaamet on vljastanud ohtlike jtmete kitluslitsentsi ja jtmeloa ohtlike jtmete kogumiseks vi veoks.“;

35) paragrahvi 9 like 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 9 lige 7 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(7) Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jtmed (nt kasutusklbmatuks muutunud lid, lifiltrid, ravimid, vrvid, lakid ja lahustid ning elavhbelambid ja -kraadiklaasid ning teravad ja torkivad jtmed) tuleb viia kogumispunkti vi jtmejaama. Avalikud kogumispunktid on avalikes kohtades vi bensiinitanklate juures paiknevad erimahutid vi ohtlike jtmete kogumisringide peatuskohad. Avalikes kogumispunktides ja jtmejaamades vetakse ohtlikke jtmeid vastu ainult fsilistelt isikutelt. Ravimeid vib le anda ka turustaja mgikohta.“;

37) paragrahvi 9 lige 8 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(8) Juriidiline isik ja fsilisest isikust ettevtja peab oma ohtlikud jtmed le andma isikule, kellel on Keskkonnaameti vljastatud jtmeluba ohtlike jtmete kogumiseks ja veoks ning ohtlike jtmete kitluslitsents.“;

38) paragrahvi 10 lige 4 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(4) Tagatisrahata pakendijtmete pakendipunktide asukohad, kogumismahutite miinimumarvu ja -mahu igas pakendipunktis ning nende minimaalse thjendamissageduse mrab Tallinna Keskkonnaamet linnaosa valitsuse ettepanekul. Pakendipunktis peab olema tagatud kigi pakendimaterjali liikide vastuvtmine. Mahutina tuleb kasutada kuni 5 m3 maapinnal asuvat mahutit vi svakogumismahutit. Pakendipunktis kogutakse eraldi mahutitesse vhemalt kolm pakendimaterjali liiki: paber- ja kartongpakend, klaaspakend ja segapakend. Mahutite eristamiseks kasutatakse vrvusi: roheline - klaaspakend, sinine - paber- ja kartongpakend ning kollane - segapakend. Kasutajale nhtav mahutipind peab olema nutavat vrvi vhemalt 80% ulatuses.“;

39) paragrahvi 10 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Pakendatud kauba mja, kelle mgikoha suurus on alla 200 m2, vib sellise pakendi tagasivtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldada vljaspool oma mgikoha teenindusmaa piire mgikoha naabruses, kuid mgikoha kauplemisajal ja ainult linnaosa valitsuse kirjalikul nusolekul.“;

40) paragrahvi 10 tiendatakse likega 8 jrgmises snastuses:

„(8) Pakendimahutitel on lubatud eksponeerida ksnes selle valdajaga ja jtmete liigiti kogumisega seotud reklaami, v.a juhul, kui Tallinna Keskkonnaamet on andnud selleks loa.“

41) paragrahvi 10 tiendatakse likega 9 jrgmises snastuses:

„(9) Pakendikotiteenuse kasutamisel tuleb klaas- ja segapakend eraldi koguda. Pakendikotiteenus, sh pakendikott, peab olema jtmevaldajale tasuta.“;

42) paragrahvi 11 lige 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(3) Kui mgipakendi ja -pakendijtmete vastuvtmist ei ole vimalik korraldada mgikoha kinnistu vi teenindusmaa piires, vib selle korraldada mgikoha kinnistu vi teenindusmaa vahetus naabruses linnaosa valitsuse nusolekul ja tingimustel.“;

43) paragrahvi 11 lige 4 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(4) Pakendiettevtja vib ligetes 1, 2 ja 3 nimetatud kohustused lepingu alusel delegeerida taaskasutusorganisatsioonile.“;

44) paragrahvi 11 lige 5 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(5) Taaskasutusorganisatsioon on kohustatud slmima Tallinna Keskkonnaametiga kirjaliku kokkuleppe, milles mratakse eeskirja nudeid arvestades kindlaks pakendipunktide asukohad ja mahutite paigutus Tallinna haldusterritooriumil, mahutite miinimumarv ja -maht igas pakendipunktis, tp, vlimus, minimaalne thjendamissagedus, haldamine ja korrashoid.“;

45) paragrahvi 11 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Tagatisrahata pakendi jtmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon tagama vhemalt pakendiseaduse 171 nuetele vastava pakendipunktide tiheduse. Tallinna Keskkonnaamet vib kokkuleppel taaskasutusorganisatsiooniga suurendada vi vhendada pakendipunktide tihedust pakendiseaduses stestatud miinimumist. Pakendipunktide tihedust on lubatud vhendada ksnes tingimusel, et see asendatakse tekkekohal kogumisega. Tekkekohal kogumisena ei ksitleta pakendikotiteenust, mida pakutakse ksik- vi paariselamuga kinnistutel.“;

46) paragrahvi 11 lige 7 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(7) Pakendijtmeid vib koguda tekkekohas. Sel juhul vib Tallinna Keskkonnaameti nusolekul vhendada avalikkusele suunatud pakendipunktide tihedust ning mahutite arvu ja mahtu. Tekkekohas on lubatud kik pakendimaterjali liigid koguda hte mahutisse, kuid taaskasutusorganisatsioon peab tagama pakendite jrelsortimise ja taaskasutusse suunamise.“;

47) paragrahvi 11 lige 10 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(10) Pakendiettevtja vi taaskasutusorganisatsioon on kohustatud hoidma pakendipunktis olevad mahutid puhtad ja terved, vltima nende letitumist ning mahutite thjendamisel koristama thjendamise kigus maha kukkunud pakendijtmed. Kui pakendipunkti mbruse koristamise kohustuses ei ole maa omaniku ja pakendiettevtja vi taaskasutusorganisatsiooni vahel kokku lepitud teisiti, vastutab koristamise eest kuni 3 m raadiuses pakendipunktist taaskasutusorganisatsioon. Pakendipunkt vi -mahuti tuleb thjendada kohe, kui see levitab haisu vi on letitunud.“;

48) eeskirja tiendatakse paragrahviga 111:

„ 111. Kogumisvrgustik ja aruandlus

(1) Taaskasutusorganisatsioonil on kohustus esitada iga aasta 31. jaanuariks Tallinna Keskkonnaametile Tallinna haldusterritooriumil kavandatava pakendipunktide kogumisvrgustiku kava, mis vastab pakendiseaduse 171 like 1 nuetele.

(2) Taaskasutusorganisatsioonil on kohustus korraldada avalikkusele suunatud kogumispunktides kogutavate pakendite ja pakendijtmete kitlemise teenuse ostmiseks avatud konkurss. Konkursi tingimused tuleb esitada enne selle vljakuulutamist Tallinna Keskkonnaametile teadmiseks ning avaldada vhemalt hes leriigilise levikuga ajalehes ja konkursi korraldaja veebilehel.

(3) Kui taaskasutusorganisatsioon ei tida talle pakendiseaduse -ga 171 pandud kohustust, on Tallinna Keskkonnaametil igus tita kohustus taaskasutusorganisatsiooni kulul.

(4) Taaskasutusorganisatsioonil on kohustus esitada ks kord aastas, 15. jaanuariks, Tallinna Keskkonnaametile andmed avalikkusele suunatud kogumisvrgustiku kaudu Tallinna haldusterritooriumilt kogutud pakendite ja pakendijtmete kohta. Pakendimaterjali liikide kaupa esitatakse jrgmised andmed:

1) korduskasutuspakendi mass;

2) ringlusse vetud pakendi mass;

3) energia tootmiseks kasutatud pakendi mass;

4) kitlemisteenuse osutajate nimekiri ja neile le antud kogused pakendimaterjali liikide kaupa.

(5) Kui taaskasutusorganisatsioon on kokkuleppel Tallinna Keskkonnaametiga korraldanud pakendite ja pakendijtmete kogumise tekkekohal, peab ta tekkekohal kogutud pakendite ja pakendijtmete kohta esitama kesoleva paragrahvi likes 4 nimetatud andmed.“;

49) paragrahvi 12 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Jtmevaldaja kasutuses peab olema piisavas koguses ja suuruses mahuteid. Segaolmejtmete mahutit peab thjendama sagedusega, mis vldib selle letitumist ja haisu teket, aga vhemalt ks kord ndalas. Segaolmejtmete ja biolagunevate jtmete svakogumismahutit tuleb thjendada vhemalt ks kord nelja ndala jooksul. Kinnistul, kus on kuni 12 korterit, vib Tallinna Keskkonnaameti nusolekul segaolmejtmete mahuti thjendamise sagedus olla ks kord kahe ndala jooksul, kui jtmemahuti suurus vastab tegelikkuses tekkivatele jtmekogustele. ksikelamu puhul tuleb kuni 150-liitrine ja maksimaalselt 10 kg kaaluv segaolmejtmete kott lasta ra viia ning kuni 370-liitrine segaolmejtmete mahuti thjendada vhemalt ks kord nelja ndala jooksul. Mahuti vib olla jtmevaldaja omandis vi lepingu alusel kasutuses.“;

50) paragrahvi 12 lige 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(3) Biolagunevate jtmete mahutit tuleb thjendada sagedusega, mis vldib mahuti letitumist, haisu ja kahjurite teket ning mbruskonna reostust, kuid vhemalt ks kord kahe ndala jooksul 10-19 korteriga elamus ja vhemalt ks kord ndalas 20 ja enama korteriga elamus.“;

51) paragrahvi 12 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Elurajoonides, sh Tallinna vanalinnas, ei ole lubatud korraldatud jtmeveoga hlmatud jtmeid ja pakendijtmeid vedada rahu ajal. Tallinna vanalinna jtmeveopiirkonnas on lubatud jtmevedu ajavahemikus 7.00-12.00. Muul ajal on jtmevedu lubatud ksnes Tallinna Keskkonnaameti loal.“;

52) paragrahvi 15 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Jtmemahuti peab olema terve ja puhas ning veega pestav (v.a jtmekotid) ning ei tohi phjustada ohtu tervisele ega keskkonnareostust. Jtmemahuti omanik vi valdaja peab tagama selle puhtuse ja korrashoiu, seda vajaduse korral pesema vi tellima pesuteenuse.“;

53) paragrahvi 15 like 2 punkt 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„1) ksikelamus kuni 150-liitrist jtmekotti (tidetult maksimaalselt 10 kg);“;

54) paragrahvi 15 like 2 punkt 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„2) philiselt plastist 140-, 240-, 370-, 600-, 660-, 770- vi 800-liitrist kaane ja kepidemetega jtmemahutit, mida on tstemehhanismi abil vimalik jtmeveokisse thjendada;“;

55) paragrahvi 15 like 2 punkt 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„3) 2,5 vi 4,5 m3 suurust kaanega jtmemahutit, mida on vimalik mehaaniliselt jtmeveokisse thjendada;“;

56) paragrahvi 15 like 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahvi 15 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Kui kesoleva paragrahvi likes 3 toodud jtmemahuti vrv ei vasta kogutavale jtmeliigile, peab selle esikljele olema suurte thtedega ja hsti loetavalt kirjutatud kogutava jtmeliigi nimetus, sh svakogumismahutitel.“;

58) paragrahvi 15 lige 7 tunnistatakse kehtetuks;

59) paragrahvi 16 pealkiri muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

16. Nuded jtmemahuti paiknemiskohale ning teisaldus- ja juurdesiduteele“;

60) paragrahvi 16 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Kuni 800-liitrine ksitsi teisaldatav ratastel jtmemahuti tuleb paigutada seda thjendava jtmeveokiga samal tasandil paiknevale kva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis jb veoki lhimast vimalikust peatumiskohast kuni 10 m kaugusele. Pikema vahemaa korral tasub jtmevaldaja jtmemahuti teisaldamise teenustasu. Jtmemahuti teisaldustee peab olema piisava kandevimega, et tagada ratastel jtmemahuti teisaldamine veokini.“;

61) paragrahvi 16 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Juurdesidutee mahutile peab olema piisava kandevimega ja tasane. See peab vimaldama mahutit hlpsalt ksitsi teisaldada. Juurdesidutee peab olema vhemalt 3,5 m lai ja vaba krgus tee kohal peab olema vhemalt 4,5 m, v.a vanalinna piirkonnas, kus vaba krgus tee kohal peab olema vhemalt 2,9 m. Teisaldus- ja juurdesidutee peab olema puhastatud lumest ja jst ning tee kalle ei tohi letada 10%.“;

62) paragrahvi 16 tiendatakse likega 61 jrgmises snastuses:

„(61) Mahutit on keldri- vi soklikorrusele lubatud paigutada ainult Tallinna Keskkonnaameti loal.“;

63) paragrahvi 16 lige 7 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(7) Mahuti paiknemiskoha ning teisaldus- ja juurdesidutee korrashoiu eest kinnistul vi krundil vastutab jtmevaldaja. Kui mahuti paikneb linnaosa valitsuse loal linnamaal, lepitakse mahuti paiknemiskoha ja juurdesidutee korrashoiu kohustuse ulatus kokku loa andmisel. Kinnistu vi krundi piirini juurdesiduteena kasutatava tee korrashoiul lhtutakse heakorra eeskirjast.“;

64) paragrahvi 16 tiendatakse likega 81 jrgmises snastuses:

„(81) Mahuti peab hoone vlisseinas olevast ukse-, akna- vi muust avast olema vhemalt 2 m kaugusel, v.a vanalinna piirkonnas, juhul kui tuleohutusnuetele vastavus ei ole tendatud muul usaldusvrsel viisil.“;

65) paragrahvi 17 lige 4 tunnistatakse kehtetuks;

66) paragrahvi 19 lige 8 tunnistatakse kehtetuks;

67) paragrahvi 20 tekst muudetakse jrgmiselt:

Jtmekitlust kalmistul korraldab kalmistu haldaja. Kalmistu haldaja paigutab territooriumile jtmete liigiti kogumiseks avalikus kasutuses olevad jtmemahutid (edaspidi avalikult kasutatavad mahutid).“;

68) paragrahvi 24 like 1 punkt 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„3) biolagunevad jtmed (biolagundatavad kgi- ja sklajtmed ning aia- ja haljastujtmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jtmete mahutisse) - 20 01 08 ja 20 02 01 (edaspidi biolagunevad jtmed) sh jaekaubanduses, toiduainete valmistamisel ja ttlemisel tekkinud jtmed;“;

69) paragrahvi 26 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Hankija korraldab korraldatud jtmeveo teenuse osutaja (jtmevedaja) leidmiseks jtmeseaduse ja riigihangete seaduse alusel teenuste kontsessiooni ning slmib edukaks tunnistatud pakkujaga hankelepingu. Kui jtmevedu on korraldatud jtmeseaduse 66 like 11 alusel, siis korraldab hankija jtmevedaja leidmiseks riigihangete seaduse alusel riigihanke ning slmib edukaks tunnistatud pakkujaga hankelepingu. Hankija avalikustab otsuse korraldatud jtmeveo teenuse osutajaga lepingu slmimise kohta ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.“;

70) paragrahvi 26 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Korraldatud jtmeveo teenuse kontsessiooni tulemusel hankelepingu slminud jtmevedajal on igus osutada jtmevaldajatele korraldatud jtmeveo teenust kindlaksmratud jtmeliikide osas ja veopiirkonnas ning saada jtmevaldajatelt hankelepingus kokku lepitud tasu. Korraldatud jtmeveo teenuse riigihanke tulemusel hankelepingu slminud jtmevedajal on igus osutada Tallinna linna eest jtmevaldajatele korraldatud jtmeveo teenust kindlaksmratud jtmeliikide osas ja veopiirkonnas ning saada Tallinna linnalt hankelepingus kokku lepitud tasu. Korraldatud jtmeveo teenuse osutajaga slmitava hankelepingu kestus on kuni viis aastat.“;

71) paragrahvi 28 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Jtmevaldaja ja jtmevedaja juhinduvad vastastikuste iguste ja kohustuste kindlaksmramisel kesolevast eeskirjast ja teistest korraldatud jtmevedu reguleerivatest igusaktidest. Kui jtmevaldaja ja jtmevedaja ei ole slminud jtmeveolepingut vi kui nad ei ole kokku leppinud teisiti, lhtutakse jtmemahutite arvu ja thjendamissageduse mramisel eeskirja lisast 3.“;

72) paragrahvi 28 tiendatakse likega 4 jrgmises snastuses:

„(4) Kui jtmevedu on korraldatud jtmeseaduse 66 like 11 alusel, siis kohaldatakse kesolevas paragrahvis esitatud jtmevedaja igusi ja kohustusi Tallinna linna suhtes.“;

73) paragrahvi 29 like 2 punkt 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„2) periood, mille kestel jtmevaldaja soovib olla vabastatud korraldatud jtmeveoga liitumisest (suveperioodil kasutatava kinnistu jtmevaldaja vib vabastada 1. novembrist kuni 30. aprillini);“;

74) paragrahvi 33 lige 5 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(5) Kui biolagunevate jtmete mahutis vi paberi- ja kartongimahutis olevad jtmed ei vasta sellesse mahutisse kogutavale jtmeliigile, siis on jtmevedajal igus rakendada sama suurusega segaolmejtmete mahuti thjendamise tasu vi jtta mahuti thjendamata ja rakendada tasu thisidu eest. Tasu thisidu eest on 50% selle jtmeliigi mahuti thjendamise teenustasust. Kesolevas likes nimetatud tasu thisidu eest on jtmevedajal igus rakendada ksnes siis, kui ta jtab mahuti thjendamata ning on titnud kesoleva paragrahvi likes 7 nimetatud tingimuse. Jtmevedaja on kohustatud tendama jtmemahutisse kogutud jtmete mittevastavust mahuti otstarbele.“;

75) paragrahvi 33 lige 8 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(8) Kui jtmevedaja ei pse jtmemahutit thjendama phjusel, et linnale kuuluva juurdepsutee seisukord ei vasta heakorra eeskirjale vi tee vi tnav on ajutiselt suletud, peab jtmevedaja teavitama sellest linnaosa valitsust vi Tallinna linna abitelefonil 1345. Sellise takistuse esinemisel ei ole jtmevedajal ega Tallinna linnal igust rakendada jtmevaldajale tasu thisidu eest vi muid lisatasusid. Jtmevedu peab toimuma esimesel vimalusel prast takistuse ralangemist ja kokkuleppel jtmevaldajaga.“;

76) paragrahvi 33 tiendatakse likega 9 jrgmises snastuses:

„(9) Kui jtmevedu on korraldatud jtmeseaduse 66 like 11 alusel, siis kohaldatakse kesoleva paragrahvi ligetes 4 kuni 7 esitatud jtmevedaja igusi ja kohustusi Tallinna linna suhtes.“;

77) paragrahvi 34 tiendatakse likega 9 jrgmises snastuses:

„(9) Kui jtmevedu on korraldatud jtmeseaduse 66 like 11 alusel, siis kohaldatakse kesolevas paragrahvis esitatud jtmevedaja igusi ja kohustusi Tallinna linna suhtes.“;

78) paragrahvi 35 pealkiri muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

35. Jtmevaldaja poolt jtmevedajale makstava jtmeveo teenustasu suuruse mramise ja muutmise kord“;

79) paragrahvi 35 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Korraldatud jtmeveo toimingud on jtmeveolepingu slmimine, peatamine, jtkamine, lpetamine, selle titmisega seotud teadete, arvete ja veograafikute vljastamine ja edastamine, v.a kordusarvete ja vlateadete vljastamine ja edastamine, jtmemahuti ksitransport jtmeveokini kuni 10 m, jtmevedaja poolt jtmevaldajale rile antavate vi mdavate mahutite laialipaigutamine korraldatud jtmeveo teenuse osutamise alguses kuni kolme kuu jooksul ja mahutite ravedu teenuse osutamise perioodi lppemisel. Hankijal on igus tiendada hankedokumentides korraldatud jtmeveo toimingute loetelu. Jtmeveo teenustasu peab sisaldama korraldatud jtmeveo toimingute tasu ja jtmevedajal ei ole igust vtta nende eest eraldi tasu.“;

80) paragrahvi 35 lige 3 tunnistatakse kehtetuks;

81) paragrahvi 35 lige 4 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(4) Jtmevedaja vib taotleda teenustasu muutmist juhul, kui prast hankelepingu slmimist esinevad objektiivsed asjaolud (nt ktuse hinna muutus), mis mjutavad mrkimisvrselt jtmete veo- ja/vi kitluskulusid.“;

82) paragrahvi 35 lige 5 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(5) Jtmevedaja esitab teenustasu muutmise taotluse Tallinna Keskkonnaametile. Taotlus peab sisaldama hindade muutmise phjendust ning taotlusele tuleb lisada taotletavate teenustasude kalkulatsioon, nidates ra muudatused vrreldes pakkumuse esitamisel tehtud teenustasude kalkulatsiooniga. Tallinna Keskkonnaametil on igus nuda lisaselgitusi ja -dokumente, mis on vajalikud taotluse hindamiseks. Kui vedaja selgitused ei ole piisavad vi ta ei esita lisadokumente nutud thtajaks, lpetatakse taotluse menetlus Tallinna Keskkonnaameti juhataja kskkirjaga.“;

83) mrust tiendatakse paragrahviga 351 jrgmises snastuses:

35. Jtmevaldaja poolt Tallinna linnale makstava jtmeveo teenustasu suuruse mramise ja muutmise kord

Kui jtmevedu on korraldatud jtmeseaduse 66 like 11 alusel, mratakse korraldatud jtmeveoga hlmatud jtmete veo teenustasu Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud korras. Jtmeveo teenustasu peab sellisel juhul katma lisaks kesoleva eeskirja 35 ligetes 1 ja 2 nimetatud kuludele jtmevaldajate registri pidamise ja jtmevaldajatega arveldamise kulud. Muudetud teenustasu rakendub kesoleva eeskirja 35 likes 7 kindlaks mratud korras.“;

84) mrust tiendatakse paragrahviga 352 jrgmises snastuses:

352. Tallinna linna poolt teenuse osutajale makstava teenustasu suuruse muutmise kord

Jtmevedaja ja jtmekitleja vib taotleda teenustasu muutmist juhul, kui prast hankelepingu slmimist esinevad objektiivsed asjaolud (nt ktuse hinna muutus), mis mjutavad mrkimisvrselt jtmete veo- ja kitluskulusid ning teenustasude muutmise lubatavus on stestatud hankedokumentides. Sellisel juhul kohalduvad teenustasu muutmise taotlusele eeskirja 35 punktid 5 ja 6.“;

85) paragrahvi 36 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Korraldatud jtmeveo teenuse osutamisel vib vedaja osutada jtmevaldajale lisateenuseid ainult jtmevaldaja soovil, mis on vormistatud kirjalikku taasesitamist vimaldavas vormis. Jtmevedaja peab jtmevaldajat teavitama osutatavate lisateenuste tingimustest ja hinnakirjast.“;

86) paragrahvi 36 tiendatakse likega 3 jrgmises snastuses:

„(3) Kui jtmevedu on korraldatud jtmeseaduse 66 like 11 alusel, siis kohaldatakse kesolevas paragrahvis esitatud jtmevedaja igusi ja kohustusi Tallinna linna suhtes.“;

87) paragrahvi 37 like 1 punkt 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„1) jtmevedaja ei ole esitanud korraldatud jtmeveo loa taotlust prast seda, kui on teatavaks tehtud Tallinna Keskkonnaameti juhataja kskkiri, millega on jtmevedaja pakkumus korraldatud jtmeveo teenuse riigihankel edukaks tunnistatud vi on keeldutud talle jtmeloa vljastamisest vi on vljastatud jtmeluba thistatud;“;

88) paragrahvi 38 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Ehitus- ja lammutusjtmete (edaspidi ehitusjtmed) hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jtmed (sh asbesti ja teisi ohtlikke aineid sisaldavad materjalid), mis tekivad ehitamisel, sh remontimisel ja lammutamisel (edaspidi ehitamine).“;

89) paragrahvi 38 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Kui ehitamise kigus tekib ehitusjtmeid le 10 m3, tuleb nende kitlemine enne ehitamise alustamist koosklastada Tallinna Keskkonnaametiga kesoleva paragrahvi like 3 kohaselt.“;

90) paragrahvi 38 liget 3 tiendatakse punktiga 31 jrgmises snastuses:

„31) ehitusplatsil jtmete kogumiseks kasutatavate thistatud mahutite tbid ja asukohad;“;

91) paragrahvi 38 tiendatakse likega 31 jrgmises snastuses:

„(31) Ehitise kasutusloa taotlemisel tuleb vormistada jtmeiend ja kinnitada see Tallinna Keskkonnaametis. Jtmeiend tuleb lisada kasutusloa taotlemise dokumentide juurde.“;

92) paragrahvi 38 tiendatakse likega 41 jrgmises snastuses:

„(41) Jtmeiendi vormi kinnitab Tallinna Keskkonnaamet.“;

93) paragrahvi 43 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Olmejtmed tuleb pakkida tekkekohas musta vi halli jtmekotti, mis suletakse enne raviimist. Mahutid paigutab selleks ettenhtud kohtadesse ja neid thjendab ravedu korraldav jtmekitleja.“;

94) eeskirja lisa 3 asendatakse kesoleva mruse lisaga „Olmejtmete mahutite miinimumarv ja minimaalse thjendamissageduse tabel“.

2. Rakendusste

Mruse 1 punkt 38 justub 1. jaanuaril 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Olmejtmete mahutite miinimumarv ja minimaalse thjendamissageduse tabel